Minimaliseren/Maximaliseren

MVO beleidsverklaring

  

Inleiding/visie

Bij VPT Versteeg is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een vanzelfsprekendheid met een duidelijke focus op de lange termijn. Wij gaan voor continuÔteit, duurzaam rendement, tevreden medewerkers, maar blijven onszelf uitdagen dit elke dag beter te doen. Daarnaast kijken wij heel goed naar de veranderende wereld om ons heen om daarmee onze maatschappelijke rol een goede invulling te geven. Dat betekent dat wij altijd streven naar efficiŽnte, milieubewuste en energiezuinige oplossingen die bijdragen aan comfortabel wonen en werken.

Als moderne onderneming ziet VPT Versteeg Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als essentieel onderdeel van haar bedrijfsvoering. Voor het bereiken van het optimale resultaat zoeken wij de balans tussen wat klanten, medewerkers en opdrachtgevers willen (people), wat het beste is en wat kan binnen de omgeving (planet) en wat het oplevert aan financiŽle aspecten (profit). Sterker nog, door maatschappelijk verantwoord te ondernemen ben je als bedrijf beter voorbereid op de toekomst. Het levert kostenbesparing op en je kunt als bedrijf sneller inspelen op de markt.

Naast het feit dat wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering zien, vraagt de maatschappij steeds meer om duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Behoorlijk bestuur


Wij handelen gewetensvol en zijn verantwoordelijk voor de producten die wij leveren. Van bedreiging en/of intimidatie, corruptie, manipulatie of bureaucratie is binnen onze bedrijfsvoering geen sprake. Wij zijn een familiebedrijf dat gekenmerkt wordt door een informele sfeer.

Het Management Team draagt er zorg voor dat iedereen zich vanuit zijn of haar positie maximaal inzet om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de hieraan gekoppelde aspecten te respecteren en na te leven.

Wij organiseren en structureren de processen volgens gecertificeerde normen. Door de platte organisatiestructuur en korte communicatielijnen binnen de organisatie is er goed zicht op de procesgang en worden beslissingen op een efficiŽnte manier genomen.

Milieu

Zorg dragen voor het milieu zien wij als belangrijk onderdeel als gevolg van de door het bedrijf uitgevoerde activiteiten. Wij letten op ons energieverbruik, kopen zo efficiŽnt mogelijk in en gaan goed om met afval en restmateriaal. Dit om verspillingen te voorkomen.

Wij sluiten ons aan bij de doelstellingen van AluEco. De stichting AluEco bevordert duurzaamheid. Zij zorgt in de gevelbouw voor onder andere het beheren van een marktconforme recycleketen. In deze recycleketen wordt hergebruik van aluminium door de aangesloten bedrijven gerealiseerd. Hierdoor wordt een hoogwaardig en duurzaam gebruik van dit metaal gegarandeerd. Daarnaast stimuleert AluEco het gebruik van moderne geveltechnologie voor duurzame gebouwen.

Wij hebben onszelf doelstellingen opgelegd om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te verminderen. Hiermee conformeren wij niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

Arbeidsomstandigheden

Voor elke functie hebben we een functieomschrijving en zijn er contractuele arbeidsovereenkomsten met daarin opgenomen de voorwaarden, rechten en plichten van de werkgever en werknemer. Wij bieden onze medewerkers een uitdagende werkomgeving, waarbij medewerkers kansen krijgen zich te ontplooien en ontwikkelen.

Daarnaast ondersteunen wij medewerkers om een proactieve houding aan te nemen en voeren wij regelmatig een open dialoog met medewerkers, waarbij men eigen ideeŽn en verantwoordelijkheid draagt. Wij stellen samen met de medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan op.

Door de platte organisatiestructuur, korte communicatielijnen en de open cultuur binnen VPT Versteeg is er veel contact tussen de verschillende afdelingen, weet men wat er speelt en worden eventuele problemen snel opgelost.

Mensenrechten

In de gehele organisatie worden bij VPT Versteeg de mensenrechten gerespecteerd. Daarom is bij de eigen vervaardiging van onze producten geen sprake van kinder- of dwangarbeid.

Voor iedereen die werkzaam is bij VPT Versteeg geldt het recht op vrijheid van meningsuiting en gaan wij met respect met elkaar om. Wij tolereren ongewenste omgangsvormen op geen enkele wijze. Het gaat hier om gedrag zoals (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, geweld en agressie.

Eerlijk zaken doen

Wij zijn ons bewust van het feit dat de afnemer gebaat is met betrouwbare informatie over de verschillende producten. Wij zijn transparant over de producten en diensten die wij leveren. Indien er een afwijking wordt geconstateerd, wordt hier direct een melding van gemaakt.

Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie van toepassing. Deze voorwaarden worden aangeduid als Metaalunievoorwaarden.

Daarnaast is duidelijke communicatie tussen VPT Versteeg en de afnemer voor ons van belang om ervoor te zorgen dat het gehele proces succesvol verloopt. Wij laten ons niet in met onderlinge prijsafspraken en dubieuze praktijken. Wij zijn voor onze afnemers een betrouwbare en duurzame partner.

Consumentenbelangen

Wij waarborgen de verschillende klantenbelangen, zoals: gezondheid en veiligheid, etikettering van producten en juiste informatie. VPT Versteeg waarborgt dat alle constructies voldoen aan de door klant opgegeven specificaties en worden gefabriceerd volgends de eisen uit NEN 1090-1. Hierop geven we een CE verklaring af.

Het basismateriaal is voorzien van een certificaat, dit geeft duidelijkheid over de achtergrond en de samenstelling van het materiaal. Wij waarborgen de verschillende producten en processen binnen VPT Versteeg. Wij produceren conform de VMRG Kwaliteitseisen voor Panelen.

Binnen de verschillende marketing activiteiten van VPT Versteeg wordt eerlijke en volledige informatie verschaft. Daarnaast worden klantgegevens en privacy gewaarborgd.

Maatschappelijke betrokkenheid

Als erkend leerbedrijf zijn we de schakel tussen scholen en het bedrijfsleven. Verschillende scholen van diverse niveaus weten ons te vinden voor meelooponderzoeken en/of stage-opdrachten. Daarnaast leren we de studenten competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor de aansluiting tussen school en het bedrijfsleven.

We zijn onder andere lid van het Heusdens Bedrijvenplatform, Stichting Parkmanagement Heusden, Regio Business en Isah Kennis Collectief Zuid NL. Door middel van deze kennisbijeenkomsten zoeken wij samenwerking met lokale en regionale bedrijven en delen we graag kennis. Daarnaast zijn wij ambassadeur van Smart Industry.

In het kader van de geldende Participatiewet wil de overheid meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Zij hebben een verminderde kans op de arbeidsmarkt. VPT Versteeg biedt vanuit deze verplichting ook vanuit maatschappelijke betrokkenheid deze doelgroep een werkervaringsplaats.

Wij ondersteunen al jaren lokale projecten in het kader van maatschappelijke betrokkenheid. Voorbeelden hiervan zijn sponsoring van diverse verenigingen en stichtingen.  

Missie en visie VPT Versteeg

Missie

Meerwaarde creŽren voor bouwpartners, medewerkers en eigenaar, door het samenbrengen van gedreven mensen, kennis, creativiteit en middelen, waarmee betrouwbare bouwoplossingen gerealiseerd worden.


Visie

VPT streeft er naar om middels vooruitstrevende ontwikkelingen de omgeving om ons heen mooier en duurzamer te maken.
Ons doel is om in 2020 marktleider in toonaangevende projecten te zijn.
Wij willen de meest inspirerende werkomgeving bieden voor de VPT-er die onze passie met trots deelt en waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid gedragen wordt.

Kernwaarden

Creativiteit / Toonaangevend / Vooruitstrevend
Kwaliteit / Betrouwbaar / Verantwoordelijk
Passie / Trots / Gedreven / Inspirerend / Betrokken